"מצוק" חנות לציוד מקצועי למטיילים וחיילים , (להלן: "עורכת הפעילות") עורכת פעילות בסופה יוגרלו חבילות פרסים (להלן:" שם הפעילות") בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

  1. הגדרות

"מטרת הפעילות"                                שיווק וקידום מכירות מוצרי טיולים, טיפוס וציוד לחיילים של עורכת הפעילות, באמצעות הגרלה נושאת פרס.

"תקופת הפעילות"                                הגרלה 1-
החל מיום  01.12.2016 ועד יום 29.12.2016

                                                               הגרלה 2-
החל מיום  06.01.2017 ועד יום 31.01.2017

                                                               הגרלה 3-
החל מיום  24.02.2017 ועד יום 30.03.2017

"אתר האינטרנט"                                אתר FACEBOOK אשר כתובתו  כאן

                                                          

 

  1. כללי

2.1   לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט.

 

  1. אופן ההשתתפות בפעילות

3.1   השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.2   על המשתתף בפעילות להיכנס לתוך דף הפייסבוק של חנות "מצוק – דע לאן אתה הולך" , לעשות "שיתוף" לפוסט המקורי בעמוד שלו, וללחוץ "לייק" לדף העסק. בין המשתתפים תיערך הגרלה הנושאת את הפרס שהוגדר לעיל.

3.3   בנוסף, לצורך השתתפות בפעילות, יידרש המשתתף לכתוב את שמו המלא ב"תגובה" לפוסט המקורי, זאת על מנת לוודא שמשתמשים פיקטייבים לא ישתתפו בהגרלה.

3.4   כל משתתף רשאי להרשם פעם אחת להגרלה. כמו כן, אפשר להשתתף בכמה הגרלות שונות.

  1. הפרס

4.1   הפרס בהגרלה 1 הינו: תיק יום צ'בריס BREEZE  40+5, שק שינה BASECAMP ופנס LED LENSER E3.
הפרס בהגרלה 2 הינו: מנשא מים שורש WHISTLER , לדרמן WINGMAN.
הפרס בהגרלה 3 הינו: שק שינה מקצועי של חברת MARMOT, וגזייה של חברת BASECAMP.

4.2   עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4.3   תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה.

4.4   אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

4.5   על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה בו יהיה להגיע לקבלתו לחנות "מצוק" הנמצאת בויצמן 38 כפר סבא,  בזמן שיתאם עם עורכת הפעילות.

4.6    יש לממש את הפרס עד חודש מתום מועד עריכת ההגרלה, וזאת על ידי המשתתף שזכה בלבד. במידה ולא יגיע עד המועד שצוין הוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.

4.7   עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

4.8   עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

4.9   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה.

4.10    עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

5         בחירת המשתתף הזכאי ואיתורו

5.1   שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוגרלו באופן ממוחשב מתוך מאגר משתתפים, על ידי עובד מהחנות.

5.2   בכל תאריך של סוף הגרלה ספציפית, תערוך עורכת הפעילות הגרלה בין המשתתפים, מקום עריכת ההגרלה- בחנות "מצוק".

5.3   ההגרלה תתבצע באמצעות הגרלה לבחירת שם משתתף רנדומלי מבין שמות המשתתפים במאגר.

5.4   תוצאות ההגרלה תפורסמנה בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעה אישית בפייסבוק.

5.5   עורכת הפעילות תמסור למשתתף הזכאי את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והמשתתף הזכאי.

5.6   כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לענות להודעה שתשלח אליו על ידי עורכת הפעילות. כמו כן, הזוכה יתבקש לספק פרטי זיהוי נוספים , כגון מספר תעודת זהות, שישמשו לצורך זיהוי שלו בחנות לצורך מימוש הפרס.

6         פרסום

6.1   כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

המשתתף נותן את הסכמתו על ידי השתתפות בהגרלה לפרסום שמו, שם משפחתו, ותמונתו כפי שתצולם במעמד קבלת הפרס. זאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו , תמונתו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 

7         אחריות

7.1   ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

7.2   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

 

8         הגבלת השתתפות

8.1   ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות לעורכת הפעילות ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה – לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.

 

9         שונות

9.2   עם ההרשמה לפעילות בדף הפייסבוק "מצוק –דע לאן אתה הולך" , מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.3   עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.4   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

9.5   הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.

9.6   בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

9.7   בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.